Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy

A A A

Pomożemy Ci ocenić, czy Twoje kompetencje zawodowe odpowiadają oczekiwaniom pracodawców polskich, niemieckich, portugalskich!

Celem niniejszego kwestionariusza ankiety jest uzyskanie przez absolwenta kształcenia zawodowego/ osobę pracującą lub zamierzającą podjąć pracę w zawodzie elektryk w Polsce, Niemczech i Portugalii informacji na temat:

1. aktualnego poziomu swoich kompetencji/ stopnia przygotowania do podjęcia praktyki zawodowej,

2. poziomu zgodności swoich kompetencji (zawodowych, społecznych, kluczowych) w odniesieniu do oczekiwań pracodawców polskich, niemieckich i portugalskich.

Kompetencje zawodowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w zawodzie elektryk dotyczą montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz montażu i konserwacji instalacji elektrycznych.

Oceniasz swoje umiejętności dla dwóch kompetencji zawodowych, kompetencji społecznych i kluczowych.

Udzielone odpowiedzi na pytania pomogą określić luki kompetencyjne/ obszary wymagające dalszego rozwoju kompetencji.

Moduł „Instytucje edukacyjne” pomoże Ci odszukać właściwe instytucje oświatowe/ szkoleniowe, gdzie możesz rozwijać Twoje umiejętności.

 

 

Kompetencja zawodowa: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii podczas montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
Klasyfikować maszyny i urządzenia elektryczne, określać ich parametry techniczne.
Rozróżniać parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz określać ich funkcje.
Rozpoznawać maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy, określać ich przeznaczenie.
Rozróżniać materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych.
Odczytywać i sporządzać rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych
Montować układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji.
Dobierać narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.
Wykonywać montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
Sprawdzać zgodność wykonanych prac z dokumentacją.
Wykonywać pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.
Lokalizować typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych.
Planować kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.
Wykonywać wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych.
Wykonywać wymianę uszkodzonych układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.
Sprawdzać poprawność wykonanego montażu na podstawie dokumentacji.
Przeprowadzać oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych.
Sprawdzać działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
Zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w branży elektrycznej

Kompetencja zawodowa: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii podczas wykonywania instalacji elektrycznych
Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych prądem elektrycznym.
Stosować się do obowiązujących norm i przepisów w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych
Identyfikować rodzaje instalacji elektrycznych i charakteryzować ich budowę
Posługiwać się dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych.
Dobierać przewody, osprzęt, narzędzia oraz metody właściwe dla wykonywania i remontowania poszczególnych rodzajów instalacji elektrycznych
Wykonywać przyłącza tymczasowe
Wykonywać instalacje tymczasowe
Wykonywać i remontować instalacje elektryczne wewnętrzne
Wykonywać i remontować instalacje elektryczne zewnętrzne: teletechniczne, sygnalizacyjne, ochrony mienia i odgromowe
Wykonywać przyłącza kablowe lub napowietrzne budynków
Wykonywać połączenia układów elektrycznych i mechanicznych (śrubowe zaciskowe i lutowane)
Sprawdzać poprawność działania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych
Lokalizować i usuwać usterki w wewnętrznych i zewnętrznych instalacjach elektrycznych
Eksploatować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie przekraczającym 1k
Posługiwać się prostą dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń elektrycznych
Naprawiać elektronarzędzia i maszyny elektryczne, wymieniać przewody zasilające z uszkodzoną izolacją, wymieniać szczotki w silnikach komutatorowych.
Wymieniać łożyska w elektronarzędziach i silnikach indukcyjnych, ostrzyć wiertła i przecinaki, inne prace ślusarskie

Kompetencje personalne i społeczne

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Ponosi odpowiedzialność za realizację zadań
Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
Przestrzega tajemnicy zawodowej
Potrafi oceniać swoje działania i działania swojego zespołu oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki
Pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach
Rozpoznaje własne potrzeby edukacyjne, aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
Potrafi radzić sobie ze stresem
Potrafi negocjować warunki porozumień

Kompetencje kluczowe

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Rozwiązywanie problemów
Współpraca w zespole
Komunikacja w języku ojczystym i w językach obcych
Wywieranie wpływu/przywództwo
Planowanie i organizowanie pracy
Sprawność motoryczna
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Umiejętności matematyczne
Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji
Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi
 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.