Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy

A A A

W Polsce kwalifikacje w zawodzie są możliwe do uzyskania:

 • w systemie szkolnym,
 • poprzez kształcenie w rzemiośle,
 • w formie kształcenia ustawicznego.

Kwalifikacje w zawodzie elektryk uzyskuje się poprzez:

 • zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, potwierdzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/ Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej
 • zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, potwierdzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/ Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej
 • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (źródło: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r., KOWEZiU, Warszawa 2016):

 1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 4. montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 5. montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA (źródło: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r., KOWEZiU, Warszawa 2016)

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

 1. przestrzega zasad kultury i etyki;
 2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 4. jest otwarty na zmiany;
 5. potrafi radzić sobie ze stresem;
 6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
 8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 9. potrafi negocjować warunki porozumień;
 10. współpracuje w zespole.

(opracowano na podstawie: Program nauczania dla zawodu elektryk, kod zawodu: 741103 o strukturze przedmiotowej, typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, rodzaj programu: liniowy, KOWEZiU, Warszawa 2012)

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych

Uczeń:

 1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
 2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
 4. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
 5. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 6. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
 7. sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
 8. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 9. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 10. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 11. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 12. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 13. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 14. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;
 15. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
 16. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie elektryk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczeń:

 1. klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 2. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 5. rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 6. rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 7. rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 8. określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 9. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 10. odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 11. dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 12. wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 13. montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 14. sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
 15. wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych. 

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczeń:

 1. rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 2. lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 6. wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 7. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 8. sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 9. przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 10. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych

Uczeń:

 1. rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
 2. rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
 3. rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 4. określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 5. przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 6. sporządza schemat montażowy instalacji;
 7. trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
 8. dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
 9. wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
 10. sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
 11. wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
 12. sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

2. Konserwacja instalacji elektrycznych

Uczeń:

 1. przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
 2. rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
 3. dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 4. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
 5. dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
 6. sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
 7. wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 8. wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 9. sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 10. wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.