Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy

A A A

Badania oczekiwanych wymagań kompetencyjnych mechanika pojazdów samochodowych prowadzone były wśród pracodawców polskich, niemieckich i portugalskich  w środowisku pracy (II kwartał 2016 r.), w odniesieniu do realnych stanowisk pracy, na których zatrudnia się elektryków.

Badania przeprowadzono metodą sondażową z wykorzystaniem ujednoliconego, dla wszystkich krajów, kwestionariusza diagnostycznego. Zawierał on m.in. propozycje kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych oraz kluczowych dla ww. zawodu.

Przedstawiamy poniżej analizę porównawczą kompetencji istotnych dla zawodu mechanika pojazdów samochodowych zdaniem pracodawców polskich, niemieckich i portugalskich. Wartości wskaźnika w zaokrągleniu równe bądź większe od 3,5 wskazują na ważność kompetencji do wykonywania zadań zawodowych w ww. zawodzie.

Szczegółowe informacje na temat badań znajdą Państwo w raporcie Comparative study of professional competences required for typical professions of electrician and automotive technician based on examples in Germany, Poland and Portugal”.

 

Kompetencje zawodowe dla zawodu mechanika pojazdów samochodowych

Tabela 1. Stopień ważności kompetencji zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wg opinii pracodawców

Lp.

Wykaz kompetencji zawodowych

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

K1

Diagnozowanie usterek pojazdu samochodowego

4,6

4,3

4,0

K2

Naprawianie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4,6

4,3

4,0

Źródło: Opracowanie własne

 

Kompetencja zawodowa K1 - Diagnozowanie usterek pojazdu samochodowego 

Tabela 2. Stopień ważności wiedzy, którą powinien posiadać mechanik pojazdów samochodowych w zakresie diagnozowania usterek pojazdu samochodowego,  zgodnie z opinią pracodawców

Lp.

Wiedza

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

1.

Zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4,3

5,0

3,5

2.

Dokumentacja diagnostyczno-naprawcza

4,2

5,0

4,1

3.

Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych

3,9

5,0

2,9

4.

Budowa i zasady działania  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych różnego typu

4,3

5,0

3,7

5.

Podstawy rysunku technicznego

3,4

5,0

2,2

6.

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

3,7

5,0

2,9

7.

Narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych

4,1

5,0

3,6

8.

Metody diagnostyki pojazdów samochodowych

4,0

5,0

4,3

9.

Rodzaje pomiarów i badań diagnostycznych pojazdów samochodowych

4,0

5,0

3,7

10.

Zasady interpretacji wyników badań diagnostycznych

4,1

5,0

3,6

11.

Programy komputerowe do diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4,0

5,0

3,2

12.

Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

2,8

5,0

2,1

13.

Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej

2,8

5,0

2,5

Uwaga: Kolorem niebieskim oznaczono wiedzę mało istotną - wskaźnik ważności równy, większy od 3,5.

Źródło: Opracowanie własne

 

Tabela 3. Stopień ważności umiejętności, które powinien posiadać mechanik pojazdów samochodowych w zakresie diagnozowania usterek pojazdów samochodowych zgodnie z opinią pracodawców

Lp.

Umiejętności

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

1.

Przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4,4

4,4

2,5

2.

Sporządzać zlecenie serwisowe pojazdu samochodowego do diagnostyki

3,5

4,2

3,3

3.

Klasyfikować pojazdy samochodowe

3,6

4,3

3,7

4.

Charakteryzować budowę pojazdów samochodowych oraz objaśniać zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów

4,1

4,1

3,5

5.

Przestrzegać norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych

3,8

4,2

2,7

6.

Rozpoznawać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne

4,1

4,3

3,2

7.

Stosować narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych

4,1

4,5

3,7

8.

Dobierać metody oraz określać zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów

4,1

4,1

3,6

9.

Wykonywać diagnostykę pojazdów samochodowych z użyciem przyrządów pomiarowych (silników, układów podwozia, nadwozia, ogumienia)

4,4

4,5

3,5

10.

Interpretować wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych

4,3

4,4

3,4

11.

Stosować programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych,

4,1

4,5

3,1

12.

Stosować przepisy ruchu drogowego i kierujących pojazdami

2,9

4,3

2,4

13.

Podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

2,7

4,3

2,5

Uwaga: Kolorem niebieskim oznaczono umiejętności  mało istotne - wskaźnik ważności równy, większy od 3,5.

Źródło: Opracowanie własne        

 

 

Kompetencja zawodowa K2 - Naprawianie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Tabela 4. Stopień ważności wiedzy, którą powinien posiadać mechanik pojazdów samochodowych w zakresie naprawiania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z opinią pracodawców

Lp.

Wiedza

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

1.

Zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4,1

5,0

4,0

2.

Katalogi i instrukcje obsługi pojazdów samochodowych

3,8

5,0

3,8

3.

Podstawy rysunku technicznego

3,5

5,0

3,5

4.

Budowa i zasada działania pojazdów samochodowych (układ napędowy,  układ hamulcowy, układu kierowniczy, elementy nośne i jezdne pojazdów samochodowych, koła i ogumienie, nadwozia pojazdów samochodowych)

4,5

5,0

2,8

5.

Podstawowe wiadomości o silnikach

4,3

5,0

4,2

6.

Technologia napraw pojazdów samochodowych

4,3

5,0

3,8

7.

Zasady i zakres wykonywania obsług samochodów osobowych

4,1

5,0

3,0

8.

Cennik usług naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2,9

5,0

2,8

Uwaga: Kolorem niebieskim oznaczono wiedzę mało istotną - wskaźnik ważności równy, większy od 3,5.

Źródło: Opracowanie własne

 

Tabela 5. Stopień ważności umiejętności, które powinien posiadać mechanik pojazdów samochodowych w zakresie naprawiania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z opinią pracodawców

Lp.

Umiejętności

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

1.

Przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4,1

4,4

3,4

2.

Posługiwać  się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń

4,0

4,3

2,5

3.

Posługiwać się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych

3,7

4,3

3,1

4.

Lokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów samochodów osobowych

4,6

4,5

3,6

5.

Dobierać metody naprawy pojazdów samochodowych

4,4

4,4

3,7

6.

Demontować zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

4,2

4,4

3,2

7.

Dobierać zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany

4,1

4,5

3,8

8.

Wymieniać uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych

4,4

4,3

3,5

9.

Dobierać materiały eksploatacyjne

4,0

3,5

2,4

10.

Kontrolować jakość naprawy pojazdów samochodowych

4,2

4

3,9

11.

Wykonywać okresową obsługę techniczną pojazdów samochodowych

4,1

4,3

3,6

12.

Oceniać jakość wykonania naprawy i ustalać jej koszt

3,6

3,8

3,1

13.

Sporządzać kosztorys naprawy

2,9

3,5

3,8

Uwaga: Kolorem niebieskim oznaczono umiejętności  mało istotne - wskaźnik ważności równy, większy od 3,5.

Źródło: Opracowanie własne

 

Kompetencje personalne i społeczne dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Tabela 6. Stopień ważności kompetencji personalnych i społecznych istotnych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, zgodnie z opinią pracodawców

Lp.

Kompetencje

personalne i społeczne

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

1.

Ponosi odpowiedzialność za realizację zadań związanych z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych

4,4

3,9

3,4

2.

Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań

4,0

3,9

3,3

3.

Przestrzega tajemnicy zawodowej

3,8

4,2

3,9

4.

Potrafi oceniać swoje działania i działania swojego zespołu oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki w zakresie usług  naprawy pojazdów samochodowych

4,1

3,9

3,9

5.

Pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach

4,2

4,1

3,6

6.

Rozpoznaje własne potrzeby edukacyjne, aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe

3,9

4,2

3,7

7.

Potrafi radzić sobie ze stresem

3,9

4

2,7

Uwaga: Kolorem niebieskim  oznaczono mało istotne kompetencje personalne i społeczne - wskaźnik ważności równy, większy od 3,5

Źródło: Opracowanie własne

 

Kompetencje kluczowe dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Tabela 7. Stopień ważności kompetencji kluczowych istotnych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, zgodnie z opinią pracodawców

Lp.

Kompetencje kluczowe

Polska

Niemcy

Portugalia

Wskaźnik ważności

1.

Rozwiązywanie problemów

4,4

3,9

3,6

2.

Współpraca w zespole

4,1

4,1

3,8

3.

Komunikacja ustna w języku ojczystym i obcym

3,4

3,7

3,4

4.

Planowanie i organizowanie pracy

3,8

3,9

3,5

5.

Sprawność motoryczna

4,2

3,9

3,6

6.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania

4,1

3,5

2,8

7.

Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

4,0

3,8

3,0

8.

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi

4,4

4,1

3,2

Źródło: Opracowanie własne

 

Wykres 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych - Polska

wykres1 mech

Źródło: Opracowanie własne

 

Wykres 2. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych – Niemcy

wykres2 mech

Źródło: Opracowanie własne

 

Wykres 3. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych – Portugalia

wykres3_mech.png

Źródło: Opracowanie własne

 

Podsumowanie

Spójność/ rozbieżność opinii w oczekiwanych przez pracodawców, z każdego kraju partnerskiego, kompetencji zawodowych wynika z ich doświadczeń w zatrudnianiu pracowników, wielkości firmy, różnego stopnia specjalizacji branżowej, popytu na produkt/usługę czy też innowacyjności firmy. Są one uwarunkowane specyfiką lokalnego, regionalnego lub krajowego rynku pracy, stopniem rozwoju technologicznego w danym kraju.

Rozbieżności w oczekiwaniach pracodawców  wynikać mogą także z posługiwania się, w każdym z krajów partnerskich, różnym sposobem opisu kompetencji zawodowych.

Analiza porównawcza daje ogólny obraz istotności, oczekiwanych przez pracodawców  w poszczególnych krajach, kompetencji zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.. Może być  podstawą do dalszych badań zapotrzebowania pracodawców na pracowników o konkretnych kompetencjach.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.