Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy

A A A

 

W Polsce kwalifikacje w zawodzie są możliwe do uzyskania:

 • w systemie szkolnym,
 • poprzez kształcenie w rzemiośle,
 • w formie kształcenia ustawicznego.

Kwalifikacje w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH uzyskuje się poprzez:

 • zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, potwierdzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/ Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej,
 • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (źródło: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia16 stycznia 2015 r., KOWEZiU, Warszawa 2015):

 1. użytkowania pojazdów samochodowych,
 2. diagnozowania pojazdów samochodowych,
 3. naprawiania pojazdów samochodowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA (źródło: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r., KOWEZiU, Warszawa 2016)

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

 (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

 1. przestrzega zasad kultury i etyki;
 2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 4. jest otwarty na zmiany;
 5. potrafi radzić sobie ze stresem;
 6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
 8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 9. potrafi negocjować warunki porozumień;
 10. współpracuje w zespole.

(opracowano na podstawie Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, 723103 o strukturze przedmiotowej, typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, rodzaj programu: liniowy, KOWEZiU, Warszawa 2012)

I. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych

Uczeń:

 1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
 2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
 4. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
 5. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 6. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
 7. sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
 8. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 9. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 10. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 11. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 12. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 13. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 14. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;
 15. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
 16. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych

Uczeń:

 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa

Uczeń:

 1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;
 2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
 3. przestrzega zasad kierowania pojazdami;
 4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

 1. przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
 2. przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 3. charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 4. określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 5. stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 6. dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 7. stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 8. wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
 9. ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

 1. lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 2. szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 3. dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 4. wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 5. przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 6. dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 7. wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 8. wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 9. wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 10. wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 11. przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 12. ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.